Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» ιδρύθηκε το 1991 έχοντας ως έδρα την Αθήνα. Εδώ και είκοσι και πλέον έτη, το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ σχεδιάζει, οργανώνει, υλοποιεί αξιολογεί προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια κοινοτικών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ενεργειών. Επιπλέον, το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ δραστηριοποιείται και στην υλοποίηση συναφών προς το αντικείμενο αυτό δραστηριοτήτων (Έρευνες- μελέτες, Ημερίδες, Συνέδρια, Εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης). 

Το Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ιδρύθηκε από έμπειρους επιστήμονες αποφοίτους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, που παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, οι οποίες συνίστανται στη ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση τόσο των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσο και των ανέργων, με σκοπό την διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των τελευταίων. 

Σήμερα ο φορέας μας έχει παραρτήματα σε Αθήνα και στην Πρέβεζα και μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν με άλλα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. 

Το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με πλήθος εκπαιδευτών και εξειδικευμένων επιστημόνων σε όλα τα θεματικά πεδία εκπαίδευσης. Επίσης διαθέτει ένα ευρύτατο πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Από το Δεκέμβριο του 2005 έχει πιστοποιηθεί για την παροχή των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001.

Το Κ.Ε.Κ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης το 1995 και η πιστοποίηση αυτή ανανεώθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά ρυθμίσεις τα έτη 1998, 2001, 2003 και 2005.

Κυριότεροι σταθμοί στην πορεία της εταιρείας θεωρούνται:
1991 Καταστατική ίδρυση της εταιρείας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με τη μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.
1995 1η Πιστοποίηση της εταιρείας ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα
1998 2η Πιστοποίηση της εταιρείας από το ΕΚΕΠΙΣ, ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα. Θεματικά πεδία πιστοποίησης:
-    Οικονομίας και Διοίκησης
-    Πληροφορικής
-    Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
2001 3η Πιστοποίηση της εταιρείας από το ΕΚΕΠΙΣ ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με έδρα την Αθήνα. Θεματικά πεδία πιστοποίησης:
-    Οικονομίας και Διοίκησης
-    Πληροφορικής
-    Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών
2002 Αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στο Περιστέρι προς δημιουργία παραρτήματος.
2003 Δημιουργία παραρτήματος στο Περιστέρι και πιστοποίησή του από το ΕΚΕΠΙΣ.
2004 Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ σε επιπλέον θεματικό πεδίο, αυτό του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών.
2005 Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ του νέου παραρτήματος στην Πρέβεζα.
2005 Πιστοποίηση από το ΕΚΕΠΙΣ στα θεματικά πεδία: Περιβάλλον, Υγεία – πρόνοια, Πολιτισμός – Αθλητισμός, Παιδαγωγικά Επαγγέλματα, Αγροτικά Επαγγέλματα και εναρμόνιση με την ΚΥΑ 110327/21-02-2005 με θέμα: «Σύστημα πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.)».
2009 Μετατροπή της εταιρίας από αστική μη κερδοσκοπική σε ετερόρρυθμη εταιρία. 

Οι στόχοι του φορέα είναι οι παρακάτω:
-   Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
-   Η πρωτοπορία στον τομέα της εκπαίδευσης από απόσταση.
-   Η σύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας.
-   Η υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
-   Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά έργα για ανταλλαγή ιδεών, εμπειρίας και μεταφορά τεχνογνωσίας.